Privacybeleid en Algemene voorwaardenCarawela international

Carawela international, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met M Schuiling te bereiken via bovenstaande mail of telefoonnummer.

Carawela international hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens welke (mogelijk) door ons worden verwerkt:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Afhaaldatum


Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Carawela international verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst
- Wij verwerken  ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Behandeling (eventuele) verstrekte persoonsgegevens:
Carawela international zal er voor zorg dragen dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact) formulier op deze website, per email of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Carawela international neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld  of de termijn die wettelijk verplicht is.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carawela international  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@carawela.nl   . We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Carawela international wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Beveiliging (persoons) gegevens:
Carawela international maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Door middel van een SSL certificaat heeft Carawela international de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
 
Op de site
www.carawela.nl staan hyperlinks naar andere websites. Carawela international is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Carawela international verwijst. Ook is Carawela international niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren.
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Copyright:
Al deze pagina's en scripten van Carawela international zijn gemaakt door Bo Luijten. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Carawela international niet toegestaan. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Carawela international.

Google Analytics
Ter analyse van onze website gebruikt Carawela international het statistiekenprogramma Google Analytics. Daarvoor heeft Carawela international een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Carawela international Google Analytics op de juiste manier ingesteld door:
het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;
de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten;
Verder maakt Carawela international op haar website  geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
 
Wijzigingen
Carawela international behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Carawela en op alle met Carawela aangegane overeenkomsten.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Carawela behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4
Door het gebruik van de internetsites carawela.nl , carawela.eu , carawela.be carawela.de en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van carawela zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 

2.2
Carawela behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en carawela komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

2.4
Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Carawela garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1
Alle door Carawela vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW. en excl. verzend- en rembourskosten, tenzij anders vermeld.

3.2
De hoogte van de verzend- en rembourskosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. 3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

. betaling vooraf; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op ING-bankrekening NL23INGB0007740982, onder vermelding van het bestelnummer.

· contant, indien de klant de artikelen, na afspraak, bij Carawela komt afhalen.Artikel 4 Levering en verzending
4.1
Carawela heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

· Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. 

· Bij afhalen ( uitsluitend op afspraak) worden de artikelen geleverd nadat contante betaling heeft plaatsgevonden.

De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2
Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4
Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed. Echter Carawela zal alles in het werk stellen om met betrokken partijen tot een goede oplossing te komen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Carawela is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Carawela zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
6.1
Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat  constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Carawela de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuur waarde daarvan te restitueren.

6.3

Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen veertien dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, de koopovereenkomst te laten ontbinden en het artikel te retourneren.

Wij stellen het op prijs als u de retourzending vooraf per e-mail of telefonisch aan ons meld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn.

Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De verzendkosten , kosten van retour zenden en eventuele rembourskosten zijn voor rekening van de klant. In het geval dat U reeds betaald heeft , zal Carawela binnen dertig dagen de betaling terugstorten.

Let op ! Dit geld alleen voor consumenten , niet voor bedrijven.                                    


6.4
Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het artikel 6.3, dan zal Carawela zorgdragen voor terugbetaling binnen 14 dagen van het bedrag dat voor artikelen door de klant is betaald.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1
Onze Carawela RVS pizzaovens hebben een losse stenen vloer, door de enorme hitte die vrijkomt in een oven zullen door het uitzetten en krimpen van de stenen er vrijwel altijd scheurtjes/breuken ontstaan in deze stenen, dit is een normale eigenschap en  komt nietvoor garantie in aanmerking.

7.2
Carawela is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Carawela. Carawela is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3
Indien Carawela, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de faktuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Carawela niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Carawela vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

9.2
Carawela neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

9.3
Carawela verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Aanbieder
11.1
Carawela is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68072538.

Carawela International V.O.F

Binnenhavenweg 7

8211 AA Lelystad - NL

Tel: 0031(0)615126370

E-mail: info@carawela.nl